वार्ड न. 1
वार्ड न. 2
वार्ड न. 3
वार्ड न. 4
वार्ड न. 5
वार्ड न. 6
पालिकाको डाटा

जनसंख्या

किशोर, युवा र काम गर्ने उमेर समुहको जनसंख्या

धर्म आधारले जनसंख्या

खानेपानी को स्रोत 

  प्रकाशको स्रोत 

चर्पी 

   खाना पकाउने बिधि 

घरधुरी मुल्ली 

   घरको स्वामित्व 

बाहिरी पर्खालको प्रकार अनुसार घरपरिवारको संख्या 

   घरको फाउन्डेशन प्रकार